Estatuts de l'Associació

Foreign Friends of Catalonia e.V. Associació per al foment de les relacions entre Catalunya i altres nacions

I. L´associació i els seus objectius

 1. Nom, reunió i finalitat

 2. Altruisme

 3. Ús dels recursos

 4. Any fiscal

II. Afiliació i ingressos

 5. Adquisició de l´afiliació

 6. Finalitat de l´afiliació

7. Quota

8. Ingressos

III. Òrgans de l´associació

 9. Òrgans

10. Junta de membres

11. Eleccions i resolucions

12. Cessament dels membres de la junta directiva

13. Gerència

14. Auditor/a de comptes

IV. Modificació dels estatuts i dissolució de l´associació

15. Modificació dels estatuts

16. Dissolució de l´associació

I. L´associació i els seus objectius

1. Nom, seu i finalitat
L´associació Foreign Friends of Catalonia e.V., associació pel foment Entre Catalunya i altres nacions, amb seu a Ludwigsburg (apartat de correus 142, 71601 Ludwigsburg) persegueix exclusivament i de manera immediata finalitats sense ànim de lucre en el sentit del paràgraf «Finalitats amb privilegis fiscals» de la llei general tributària.
La finalitat de l´associació és el foment de les relacions entre Catalunya i altres nacions.
Els objectius dels estatuts es realitzen sobre tot mitjançant:

● el foment de la llengua i la cultura catalanes,

● la mediació de la història, la cultura i les circumstàncies de Catalunya a Alemanya o de la resta de països estrangers i dels altres països no catalans. Això inclou també la posada a disposició d´un fòrum, en el qual es puguin discutir de manera lliure el dret a l´autodeterminació dels pobles i la democràcia directa,

● la difusió del coneixement sobre la nació catalana per exemple mitjançant la facilitació de contactes a Catalunya amb multiplicadors com (però no exclusivament) periodistes i científics/ques.

2. Altruisme
L´associació és activa desinteressadament; no persegueix en primer lloc finalitats econòmiques.
Els recursos de l´associació només poden utilitzar-se per a les finalitats que especifiquen els estatuts. Els membres no reben cap contribució dels recursos de l’associació.
Cap persona pot ser beneficiada per despeses que siguin alienes a la finalitat de l´associació o per remuneracions desproporcionadament altes.

3. Ús dels recursos
Els recursos de l´associació només poden utilitzar-se per a les finalitats estipulades pels estatus. Els membres no reben cap contribució dels recursos de la corporació. Cap persona pot ser beneficiada per despeses que siguin alienes a la finalitat de l´associació o per remuneracions desproporcionadament altes.

4. Any fiscal
L´any fiscal és l´any natural. El primer fiscal acaba el 31 de desembre de 2019.

II. Afiliació i ingressos

5. Adquisició de l´afiliació
L´afiliació s´adquireix amb una declaració d´ingrés per escrit i per la seva admissió per part de la junta directiva. Les persones menors d´edat que vulguin ser membres hauran de presentar amb la seva declaració d´ingrés el consentiment per escrit del representant legal.

6. Fi de l´afiliació
L´afiliació acaba amb la mort, la rescissió per escrit al final de l´any fiscal en curs o per expulsió per part de la junta directiva en cas d´un incompliment greu contra els estatus.

7. Quota
L´import de la quota d´afiliació la determina l´assemblea general de socis. Els canvis entraran en vigor l´any següent. La quota anual s´ha d´abonar com a molt tard fins al 31 de març de l´any natural en curs. En cas que aquest termini no es cumpleixi, l´associació es reserva el dret d´exclusió.
Els socis honoraris estan exempts de l´obligació de pagar la quota.

8. Ingressos
Els ingressos de l´associació consisteixen en
a) les quotes anuals dels socis
b) donacions voluntàries i dels guanys del patrimoni de l´associació
L´associació no aspira a obtenir beneficis.

III. Òrgans de l´associació

9. Òrgans
Els òrgans de l´associació són la junta directiva i l´assemblea general de socis.
La junta està formada pel/per la president/a i dos vicepresidents/es, del/de la caixer/a i del/de la secretari/-ària. L´associació serà representada judicialment i extrajudicial pel/per la president/a o conjuntament per dos altres membres de la junta directiva.

La cooperació a l´associació es voluntària.

La combinació de varis càrrecs executius en una sola persona és il∙lícita.

10. Assemblea general de socis
Es celebrarà anualment com a mínim una assemblea general de socis, normalment durant el primer trimestre de l´any fiscal. La junta directiva pot convocar més assemblees generals de socis. Les assemblees generals extraordinàries hauran de ser convocades i la sol∙licitud s´ha de presentar per escrit a la junta executiva.
La convocatòria d´una assemblea general es farà per escrit i per correu o per correu electrònic amb un termini de dos setmanes.
L´assemblea general decideix anualment sobre l´aprovació de la gestió de la junta, així com sobre el nomenament de membres honoraris pels motius que es considerin oportuns.

11. Eleccions i resolucions
La junta i l´auditor/a de comptes són escollits per l´assemblea general de socis per un període de dos anys. Seguiran en funcions també després que s´hagi acabat el seu mandat fins que s´anomeni un/a successor/a. El mandat s´acaba, tanmateix, amb la donada de baixa de l´associació.
Les eleccions o les resolucions poden realitzar-se en votació secreta o oberta.
La votació serà secreta si així ho sol∙licita com a mínim un dels membres presents amb dret a vot.
Queda escollida la persona que obtingui la majoria simple. El mateix és vàlid per votacions sobre sol∙licituds.
L´assemblea general de socis està capacitada per prendre acords si la invitació es va efectuar d´acord amb els estatuts.
Les disposicions dels paràgrafs 15 i 16 sobre una modificació dels estatuts i sobre la dissolució de l´associació no es veuran afectades.

12. Cessament dels membres de la junta directiva
Si els membres de la junta dimiteixen de manera prematura, les seves funcions seran assumides pels membres restants fins que es celebrin noves eleccions en la següent assemblea general de socis.

13. Gerència
El/La president/a s´encarrega de les gestions quotidianes sempre que no estiguin reservades per a altres òrgans de l´associació d´acord amb les disposicions del Codi Civil. Ell/Ella presentarà anualment un informe sobre les activitats a l´assemblea general de socis i firma les actes juntament amb el/la secretàri/a.
El/La vicepresident/a s´encarregarà de recolzar el/la president/a en l´exercici de les seves funcions quotidianes i de la seva representació en cas que no pugui exercir-les.
El/La tresorer/a s´encarrega d´administrar les finances de l´associació. Serà sobre tot responsable de la comptabilitat quotidiana i de la preparació d´un balanç al final de cada any fiscal. Presenta un informe anual sobre l´estat de la caixa l´assemblea general de socis.
La junta es reunirà regularment. Cal convocar una reunió de la junta si així ho sol∙liciten al president per escrit com a mínim dos membres de la junta, indicant el tema del debat. El/La president/a presidirà la reunió. La junta està capacitada per prendre acords si tots els membres han estat invitats a temps (com a mínim una setmana abans) i si a més del president de la reunió, hi són presents dos membres més de la junta.
En el cas d´apel∙lacions de les resolucions de la junta entre els membres, la següent assemblea general prendrà la decisió final.

14. Auditor/a de comptes
L´auditor/a de comptes escollit per l´assemblea general de socis presenta un informe anual a l´assemblea general de socis i una recomanació sobre l´aprovació de la gestió del/de la tresorer/a. La junta està obligada a proporcionar a l´auditor/a de comptes tota la informació i de posar-li a la seva disposició tots els documents. L’auditor/a està obligat a tractar totes les informacions rebudes de manera confidencial.

IV. Modificació dels estatuts i dissolució de l´associació

15. Modificació dels estatuts
Per modificar els estatuts es requereix una majoria de tres quarts dels vots emesos durant l´assemblea general de socis. L´assemblea general només estarà capacitada per un canvi si hi és present com a mínim un terç dels membres. Si no s´assoleix aquest quòrum en una assemblea general de socis convocada es tornarà a convocar una assemblea de socis dintre dels següents 30 dies, per a la qual no serà necessària una participació mínima.

16. Dissolució de l´associació
La dissolució de l´associació només pot ser acordada per una assemblea general de socis que s´hagi convocat per a tal fi. Per a la capacitació del canvi, han de ser-hi presents com a mínim la meitat dels socis. Si la decisió sobre la dissolució no assoleix una majoria de tres quarts en l´assemblea general de socis, es tornarà a convocar una assemblea de socis dintre dels següents 30 dies, per a la qual no serà necessària una participació mínima.
En cas de dissolució o cancel∙lació de la societat o si es perd la finalitat dels privilegis fiscals, els actius de la corporació passaran a la Societat per a Pobles Amenaçats, Burkhard Gauly, Wiesbadener Str. 20b, 76185, Karlsruhe, Tel.: 0721-758640, E-Mail: karlsruhe@gfbv-rg.de, que els utilitzarà immediatament i exclusivament per a finalitats benèfiques.

Menú

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies